• 09124869625
  • 02155153624

کاغذ مصرفی دستگاه چاپ افست

کاغذ مصرفی دستگاه چاپ افست
یک دستگاه چاپ افست بر اساس کاغذ مصرفی آن تقسیم بندی می شوند که گاهی کاغذ مصرفی رول و گاهی ورق می باشدکه مصرف دستگاه های چاپ ورقی در مقایسه با دستگاه های چاپ رول بیشتر است.