• 09124869625
  • 02155153624

بخش های مختلف و عمده ‎یک دستگاه چاپ افست

بخش های مختلف و عمده ‎یک دستگاه چاپ افست
واحد تحویل که کاغذ های چاپ شده را به روی یکدیگر جمع آوری و آماده ‎انتقال می نماید
 واحد چاپ که شامل بخش رطوبت و مرکب دهی و تامین فشار دستگاه را انجام می دهد
واحد تغذیه  یا آپارات که عمل انتقال کاغذ به درون دستگاه را بر عهده دارد.عوامل فنی، اقتصادی و کیف مطلوبی که مشتریان از رسانه ‎چاپی انتظار دارند، موجب شده تا بسیاری از تنظیمات و مراحل تولیدی دستگاه چاپ امروزه بشکل خودکار انجام شود