• 09124869625
  • 02155153624

کاربرد غلطکها در دستگاه چاپ افست

کاربرد غلطکها در دستگاه چاپ افست
در دستگاه چاپ افست، دو غلط كوچك با غلطك اصلي زينك تماس دارند که يكي از آنها با محفظه مرکب پیوند دارد و ديگري با محفظه آب. بسته به تصويري كه با مواد پليمري بر سطح آن نقش بسته، غلطك زينك مركب را از غلطك بخود جذب می‎نماید و دیگر قسمت ها فقط مرطوب می‎شود. پس از اين، دستگاه رنگ جذب شده را به غلطك پاييني كه از جنس لاستيك است، انتقال می‎دهد و غلطك هم بر روي كاغذ مي‏چرخد و مركب را به سطح كاغذ منتقل مي نماید. غلطك زيرين كاغذ را به سمت غلطك لاستيكي فشار می‎دهد